Dùng lợn đất tiết kiệm tiền là một thói quen từ lâu đời của người dân việt nôi chung và của toàn thế giới nói riêng, nó đã đi vào truyền thống vắn hóa của người việt. có rất nhiều cách tiết kiệm tiền nhưng người việt vẫn thường dung lợn đất  để tiết kiệm.

GOI NGAY